Gurdwara

Namdhari Gurudwara Asok

Namdhari Gurdwara Asoke

ชาวนามธารีเป็นศาสนิกชนในศาสนาซิกข์ "นามธาร๊" หมายความว่า นักบุญบริสุทธิ์ ผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม และนับถือพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งสถิตอยู่ในจิตวิญญาณ มีความเชื่อและ...
Scroll Up