2024-05-29 18:42:04
Namdhari Gurdwara Asoke - ไทยซิกข์และคำสอนของศรีคุรุนานัก - Thai Sikh and Sikhism Perspective

ชาวนามธารีเป็นศาสนิกชนในศาสนาซิกข์ “นามธาร๊” หมายความว่า นักบุญบริสุทธิ์ ผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม และนับถือพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งสถิตอยู่ในจิตวิญญาณ มีความเชื่อและศรัทธาต่อองค์พระศาสดา ตั้งแต่พระปฐมบรมศาสดา ศิริสัตย์คุรุ นานักเทพ สืบเรื่อยมาจนถึงยุคสมัยของพระศาสดา ศิริสัตย์คุรุ ยัคยีตซิงห์ยี องค์ที่ 15 ซึ่งเป็นองค์ปัจจุบัน ตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวซิกข์นามธารี ผู้ชายจะโพกผ้าพันศีรษะสีขาว บางท่านร้องมาลาลูกประคำสีขาวหนึ่งร้อยแปดเม็ดทำด้วยไหมพรม ผู้หญิงจะแต่งกายด้วยผ้าสีขาว หรือ สีอ่อน โดยมีความเชื่อว่าสีขาวเป็นสิ่งแทนความบริสุทธิ์ สะอาด และสันติ

Namdhari Gurdwara Asoke Sukhumvit Soi 21
Scroll Up